images/niak3.png

اعصاب و روان

قرص والی فلور

مجموعه: اعصاب و روان
Created by: Niakpharma.com

بسته بندی:

30عدد قرص با روکش قندی در بسته بندی پت.

 

 

اجزاء فرآورده :

والرین (سنبل الطیب)........................ Valeriana officinalis ................ Valerian

گل ساعتی.......................... Passiflora incarnata................. Passion flower

 

 

معرفی فرآورده:

عصاره  پا سیفلور: از سرشاخه های  Passiflora Incarnata (گل ساعتی) تهیه می شود که بومی مناطق مرطوب آمریــکا است و قرن ها توسط سرخپـوستان آمریـکا به عنوان آرام بـخش و ضد تشنج مصرف می شده و در سال های اخیر نیز این گیاه مصرف گسترده و روز افزونی در اروپا و آمریکا پیدا کرده است .

عصاره والرین: از ریزوم و ریشه های گیاه  Valeriana officinalis (سنبل الطیب) تهیه می شود که این گیاه بومی اروپا و منـاطق گرمسیـر و مـرطوب آسیـا بوده و مصـرف این گیاه از قـرن هشتم به عنوان دارو در اروپا معمول گردیده است.

 

 

موارد مصرف:

در اضطراب و بیخوابیهای ناشی از آن، بی قراری و همچنین به عنوان یک داروی آرام بخش مصــــرف می شود.

اسپاسم های گوارشی ناشی از استرس های عصبی مانند استرس اولسـر (Stress ulcer).

 

 

مکانیسم اثر:

تحقیقات اخیر نشان داده است که بعد از مصرف والرین غلظت گـــابا در فضای سیناپسی افزایــــش می یابد. همچنین معلوم شده که عصاره تام والرین موجب افزایش ترشح گابا از سیناپتوزومها می گردد. عصـــاره گل ســاعتی نیــز بـازجــــذب                           

را در فضــای سیناپسی مهار می نماید اما روی ترشح آن اثری ندارد.     

والرنیک اسید موجود در عصاره والرین باعث افزایش ترشح گابا و کاهش تخریب آن و همچنین کاهش زمان القای خواب می شود.

بنزوفلاوون موجود در گل ساعتی باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش اضطراب می شود.

آپی ژنین موجود در گل ساعتی باعث اثر ضد اسپاسم گوارشی می شود.

 

 

مقدار و نحوه مصرف :

-به عنوان آرام بخش 1 تا 2 قرص، 2 الی 3 بار در روز.

-درمان بی خوابی 1 تا 2 قرص، نیم ساعت قبل از خواب .

-اسپاسم های گوارشی 1 قرص،2 تا 3 بار در روز.

 

 

عوارض جانبی:

گزارش نشده است.

 

 

موارد منع مصرف :

نارسایی کبدی.

 

 

تداخلات دارویی:

ممکن است موجب افزایش اثرات دیگر آرام بخش ها و خواب آورها شود.

 

 

توصیه و احتیاطات:

1 در افرادی که دیگرداروهای موثر بر سیستم اعصاب را مصرف می نمایند بدون تجویز پزشک مصرف نگردد و تغییر در داروهای قبلی داده نشود.

2 شروع اثرات ممکن است سریع نبوده و با تاخیر بروز نماید.

 

 

مصرف در بارداری:

با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.

 

 

مصرف در شیردهی:

هیچگونه ناسازگاری ندارد. البته بهتر است با احتیاط مصرف شود.

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید
  • Gmp
  • Iso
  • Photo